ساختــار کـانـون پيشگـامـان انـرژی و تـوسعه استـان بوشهـر

معاونت سنجش و ارزیابی:
صدور گواهینامه حرفه ای
برنامه ریزی برای استعدادها و استعدادیابی و ایجاد بانک اطلاعات مدیران
اجرای مرکز ارزیابی و سنجش
طراحی ابزار سنجش شایستگی
طراحی مدل شایستگی

2. معاونت آموزش و توسعه:
فرایندهای این بخش از ساختار مرکز توسعه مدیریت به شرح زیر است:
مدیریت عملکرد که شامل طراحی و برنامه ریزی عملکرد، پایش عملکرد و ارزیابی عملکرد می باشد.
طراحی دوره های برنامه ریزی توسعه فردی( IDP و PDP)
اجرای دوره های آموزش و توسعه مدیران و اثربخشی این دوره ها
طراحی دوره های آموزش و توسعه مدیران

عکس های شرکت

فیلمها و موزیک شرکت

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف