• کـانـون پيشگـامـان انـرژی و تـوسعه استـان بوشهـر

   این کانون با هدف همگرایی و هم افزایی بین مدیران و متخصصان، بمنظور توسعه صنعت نفت،همچنین توسعه استان بـوشهر تشکیل گردیـد

   This center was established with the aim of convergence and synergy between managers and experts, in order to develop the oil industry, as well as the development of Bushehr province. The most effective decision-making institution in the field of energy and development of Bushehr province

  • مـأمـوریـت شـرکت

   توانمند سازی منابع انسانی استان بوشهر در حوزه ی انرژی - تلاش برای توسعه ی پایدار استان با محوریت طرح های علمی و تمرکز بر آموزش، پژوهش و تعامل حداکثری با مدیران استان همراه با ارائه ی مشاوره های تخصصی به ایشان بسترسازی مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و سازمان های حوزه ی انرژی مستقر در جغرافیای استان بوشهر آگهی آزمون استخدامی شرکت های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارسد

   Empowerment of human resources in Bushehr province in the field of energy - Efforts for sustainable development of the province with the focus on scientific projects and focusing on education, research and maximum interaction with the managers of the province along with providing specialized advice to them. - Appropriate bedding for maximum use of the capacity of social responsibilities of companies and organizations in the field of energy located in the geography of Bushehr province

استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، محله قرض آباد ، کوچه نرگس 1 ، خیابان معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف